این نیز بگزرد

چه ساده خط خطی میکنم.......دلتنگی هایم را.....خاطراتم را....

تورا.......خط میزنم تورا بی دلیل ......بی هیاهو........

خط میکشم روی یادگاری ات......مهربانی ات.....حرفهایمان......قول هایم......

دلم خوش است دیگر چیزی ازتو برایم نمانده است

ولی حالا میفهمم.....

این مثل تمام این نیز بگذرد ها نگذشت.....

تو ماندی میان زندان خط هایم......

خط زدم تورا شاید فراموش کنم همه ی بودنت را....

ولی تو خواستی بمانی.....پس خودت را زندانی کردی میان خط خطی هایم....

خواسته یا ناخواسته.....افتادی در انفرادی قلبم و من شدم زندانبان بودنت....

بودنی شیرین و پراز خاطره......بودن از جنس حبس ابد....

من باشم یانه .....ولی تو هستی......هستی میان زندان وجودم....ومن تورا دارم

میان خاطره هایی که محکومشان کرده ام.....

 

/ 0 نظر / 15 بازدید