هرکه عاشق شد

هر که عاشق شد جفا بسیار می باید کشید

                          بهر یک گل منت صد خار می باید کشید

من به مرگم راضیم، اما نمی آید اجل

                           بخت بد بین، از اجل هم ناز می باید کشید

/ 0 نظر / 5 بازدید