خوبم

خـــــــــــوبــــــــــم بـــــــــــاور کـــــنـــــیــــــد

اشــــکــها را ریــخــتــه ام  ...  غـــصـــه هــــا را خــــورده ام

نـــبـــودنــــهــــا را شـــــــمــــــــرده ام

ایــن روزهــا کــه مـیـگـذرد خـالــی ام

خـالـی از خــشــم ، نــفـــرت ، دلتــنگی و حتــی از عشــق

خــــــــالـــــی ام از احســــــاس

 

/ 0 نظر / 14 بازدید