ایجاد دود در تصویر

1-      ایجاد اعوجاج در یک خط

کار را با یک لایه ی background  که با رنگ مشکی پر شده آغاز کنید . یک لایه ی جدید با نام dod ایجاد کنید. با استفده از ابزار paint brush  یک خط کلفت ایجاد کنید به طوری که وقطی خط را محو میکنیم زود پاک نشود. با استفاده از ابزار در   Smudge tool  برای ایجاد کشش به درون مارپیچ و مارپیچ کردن بخش هایی از خط سفید استفاده کنید.

      2-اصلاح کردن جلوه ی دود

   برای به ئجود آوردن بی نظمی بیشتر در دود از liquefy< filter   استفاده کنید .این ابزار بر خلاف smudge tool   محو کردن را با اعوجاج ارئه نمی دهد .

4      - ایجاد هاله

    لایه background   را غیر قابل رویت کنید . لایه ی جدید ایجاد کنید و آن را در زیر لایه ی  dod  قرارا دهید .کلید های  alt  و ctrl را همزمان نگه داشته و  Merge Visible  را برگزینید  . این عمل همه اطلاعات قابل رویت شما را بدون مات

/ 0 نظر / 5 بازدید