سیرم از زندگی

سیرم از زندگی و از همه کس دلگیرم  

                                            آخر از این همه دلگیری و غم می میرم

 پرم از رنج و شکستن، ‌دل خوش سیری چند

                                               دیگر از آمد و رفت نفسم هم سیرم

هر که آمد، دل تنهای مرا زخمی کرد 

                                       بی سبب نیست که روی از همه کس می گیرم

تلخی زخم زبان و غم بی مهری ها

                                               اینچنین کرده در آیینة هستی پیرم

بس که تنهایم و بی همنفس و بی همراه 

                                            روزگاریست که چون سایة بی تصویرم

دلم آنقدر گرفته است، خدا می داند

                                               دیگر از دست دلم هم به خدا دلگیرم

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید