پست های ارسال شده در آدر سال 1391

خوبم

خـــــــــــوبــــــــــم بـــــــــــاور کـــــنـــــیــــــد اشــــکــها را ریــخــتــه ام  ...  غـــصـــه هــــا را خــــورده ام نـــبـــودنــــهــــا را شـــــــمــــــــرده ام ایــن روزهــا کــه مـیـگـذرد خـالــی ام خـالـی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید