دلی کنار پنجر ه نشسته زار می زند

وخواب دیده ام شبی مرا کنار می زند

غروب ها که می شود خیال  چشمهای تو

تو را دو باره در دل شکسته جار می زند

یکی نگاه می کند یکی گناه می کند

یکی سکوت می کند یکی هوار می زند

وعشق دردمشترک میان ماست با همه

کسی که شعرگفته یا کسی که تار می زند

درست مثل بازی گذشته های شاعری

که جای سنگ وگل به دوستش انار می زند

خدا کند به وعده اش وفاکند که گفته بود

شبی مرا به جرم عشق خویش دار می زند

 

 

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید