همه گفتند فراموشش کن

همه گفتند فراموشش کن


و نمے دانستند


که به جز یاد تو هر لحظه مرا


یارے نیست


هر که مے دید غمم را مے گفت


که دوایت گذر ایام است


لحظه و ساعت و روز


در پے هم رفتند


و فراموش شدند


عشقت اما در من


همچنان پا بر جاست


هر که مے گفت


دوایت گذر ایام است


کاش مے دید که بعد از عمرے


باز هم یاد تو در من باقیست


باز هم یاد تو در من گرم است


باز هم یاد تو در من خوب است


باز هم یاد تو رویای من است


باز هم یاد تو امید فرداے من است.

 

 

 


/ 0 نظر / 34 بازدید