بس است نغمه سرایی

چـــرا نــه در پـــی آن یـــــار مــــهـــربـــان بـاشـم ؟

                                            چـرا نـه کـشــتـه­ی ایـن عـشـق جـاودان بـاشـم

 

چو نـیست در سـر مـن ، جــز هـوای عشق قدیم

                                            خـطـاسـت گـر هـمـه در ، فـکـر ایـن و آن بـاشـم

 

به هـــر طـــرف اگـــر آوازه ، چـــون نــســیــم روم

                                            به بـاغ عـشـق ، نه گـلـچـیـن نه بـاغـبـان بـاشـم

 

بس است نغمه سرایی ، به گوش هر خس و خار

                                            چــرا نه مـــرغ نــــوا خــوان بـــوســـتــان بـاشـم

 

نـمــی­رســــم به تـــو ای آرزوی رفــتــه ز دســـت

                                            به بـرق و بــاد گـرفـتـم ، کـه هـم عـنـان بـاشـم

 

دلــم بـــه عـــشــق تـــو پــیـــونـــد جــــاودان دارد

                                            تـــمــام عــــمـــر گـــر آواره­ در جـــهــان بـاشـم

 

/ 0 نظر / 23 بازدید